Du använder en föråldrad internetläsare. För en snabbare, säkrare och bättre surf-upplevelse, uppgradera gratis nu.

Kvalitetssäkring Stockholmsbuss

Som företag inom transportbranschen har vi på Stockholmsbuss en nyckelroll i skapandet av ett hållbart samhälle. Vår hållbarhetspolicy är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Policyn är ett dynamiskt dokument som uppdateras och förändras över tid. Stockholmsbuss strävar ständigt efter att vara Sveriges mest miljövänliga företag inom vår sektor. Vårt mål är att kunna erbjuda så miljövänliga transporter som möjligt.

Förord

Vår position inför 2024-2025
Delfinbuss & Stockholmbuss är mest kända för våra högkvalitativa tjänster med service och säkerhet som ledstjärna. Professionalitet, diskretion, pålitlighet och trygghet är de 4 hörnstenar som företaget vilar på.
Bolagets mål är att växa med 10% per år varav hälften av tillväxten ska komma från nya kunder. Hållbarhetspolicyn har som mål att uppfylla så många av FN’s klimatmål som möjligt.

 

Vårt miljöansvar

Allt räknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan – här och nu. Här är en del av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan:

 • Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt, både på kontor & i garage.
 • Bedriva Stockholmsbuss verksamhet så att påverkan på människa, miljö och egendom minimeras och på ett sätt som minst motsvarar de krav som ställs av tillämplig lagstiftning 
 • I våra inköp prioriterar vi miljövänliga och rättvisemärkta produkter hos våra underleverantörer. Samt krav på att våra underleverantörer uppfyller våra högt ställda miljökrav.
 • Alla inköp av kemikalier, oljor sker med hänsyn av miljö, endast de mest miljövänliga produkterna används.
 • Utvärdera miljöpåverkan av bolagets produkter i olika faser av deras livscykel och även involvera leverantörer och kunder i denna process 
 • Alla våra medarbetare strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Utbildning i miljöfrågor sker löpande, exempelvis bränslebesparande samt miljövänlig transport av fordon.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna i syfte att nå koncernens mål och långsiktiga strategi
 • Vid nyanskaffning av bussar så väljs alltid högsta möjliga miljöklass. Våra bussar är av högsta miljöklassen (Euro6). Detta för att säkerställa bästa möjliga verkningsgrad och därmed minska åtgång av drivmedel samt även säkerställa att all avgasrening håller samma standard som när fordonet lämnade fabrik. Alla däck som används har god hållbarhet och lättrullande och uppfyller samtliga miljöstandarder vedertagna i branschen.
 • Målsättning är att inget fordon ska vara äldre än 4 år.
 • Alla våra fordon är minst Euro6.
 • Allt drivmedel till våra bussar ska vara miljödiesel (HVO100) eller annat alternativt miljövänligt bränsle.
 • På sikt gå från fossila drivmedel till el och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
 • Vår anläggning i Sollentuna drivs med solcells-el och överskottet säljs vidare.
 • 98% av alla våra fakturor skickas per mail.

 

Vårt sociala ansvar

Vi är särskilt måna om andra människor, såväl kunder som medarbetare och andra. Här är något av det vi gör för att ta vårt sociala ansvar:

 • Vi är en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt och bidrar till en positiv utveckling av samhället
 • Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där medarbetarna når sin fulla potential. 
 • Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta med de anställdas representanter och motarbeta barnarbete.
 • Vi jobbar för att motverka stress hos våra medarbetare och minska sjukskrivningar, bland annat genom bra villkor för föräldraledighet och möjlighet att flexa.
 • Förmåner som motionstimme, tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag, mm
 • Löpande kompetensutveckling och utbildning för våra medarbetare för att möta behovet från våra kunder och förändringar på marknaden.
 • Vi har mentorer för våra nyanställda för att säkerställa att alla känner sig trygga och omhändertagna på arbetsplatsen samt för att trygga att vi gemensamt håller en hög servicenivå.
 • Krisplan finns vid nödläge.
 • Alla bussar är utrustade med alkolås.

 

Våra affärer

Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för oss och för våra kunder. Här är lite av det vi gör för hållbara affärer:

 • Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvänding förutsättning för både vår egen och våra kunders verksamheter och arbetar därför med hållbarhetsfrågan i hela vår verksamhet och i vår affärsmodell.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna i syfte att nå koncernens mål och långsiktiga strategi samt ge bästa möjliga service till våra kunder.
 • Vi anpassar uppdragen utifrån kundens unika behov och jobbar efter kvalitetssäkrade processer.
 • Vi utför löpande utvärdering av vårt arbete genom exempelvis dialog med kunder och intern kvalitetssäkring. Detta för att snabbt kunna anpassa och möta det förändrade kundbeteendet.
 • Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.
 • Ständig utveckling av tjänsten för att möta nya regler, nya behov och ny teknik.
 • Framtagandet av personalhandbok för uppförande kod, personalfrågor, rutiner och processer. Här skall man hitta de flesta svar oavsett om du är ny eller har arbetat länge i företaget.
 • Regelbunden YKB utbildning (Yrkesförarkompetensbevis). Kontinuerlig utbildning i kör- och vilotider samt färdskrivare och gällande lagstiftning inom transport.
 • Våra chaufförer utbildas regelbundet (årligen) i trafiksäkerhet, halkkörning och HLR. Sedan 2021 är vi även delägare i en trafiksäkerhetsbana vid namn Montza i Älvdalen i syfte att höja kompetensen.
 • Delfinbuss (systerbolag till Stockholmsbuss) är även det enda bussbolaget i Sverige vars förare genomgått trafikpolisens eskortutbildning. Utbildningen utförs årligen för att vi ska hålla oss à jour.
 • Våra bussar är utrustade med hjärtstartare och alkolås.
 • Daglig kontroll att alla chaufförer har rätt behörighet för framförande av fordon (BKY)
 • Trafikledning som säkerställer att transportavtal för chaufförer/transporter uppfylls.
 • Vi informerar alltid om säkerhetsbälte på bussen samt nödutgångar och brandsläckningsutrustning. Vi har även utformat en egen säkerhetsfilm.

Alkohol- och drogpolicy

 • Initiativkraft, engagemang, stöd och krav från arbetskamrater och ledning förhindrar utveckling av ohälsa hos medarbetare i organisationen.
 • Alla anställda bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö.
 • Målsättningen är att inget missbruk skall finnas på arbetsplatsen och att en anställd som drabbats skall erbjudas rehabilitering för missbruket och därigenom kan behålla sin anställning. Misstanke om eller konstaterande av onykterhet eller annan droganvändning hanteras efter handlingsplanen.
 • Ansvariga chefer förvissar sig om att policy och handlingsplan förstås och efterföljs.
 • Verksamheten inom Stockholmsbuss är helt oförenlig med bruk av alkohol och droger. Med Alkohol avses i dessa handlingar drycker med alkoholhalt som överskrider den i lättöl eller motsvarande. Med droger avses i dessa handlingar narkotika, anabola steroider och överkonsumtion av läkemedel.